Vitbergens Naturreservat

Kalvträsk, Skellefteå

Naturreservatet Vitbergen utgörs av en tämligen starkt kuperad och höglänt bergsplatå på 350–490 m.ö.h. Vitbergen ligger fem km sydväst om Kalvträsk i Skellefteå kommun och är ett av länets större sammanhängande urskogsartade områden nedanför fjällkedjan. Med sin vildmarkskaraktär och storlek är Vitbergen ur rekreation- och bevarandesynpunkt ett mycket värdefullt område. Det är lättillgängligt för besökare, främst under barmarksperioden, och nås från norr via den väg som går från byn Kalvträsk. Kalvträsks byaförening arbetar med att göra reservatet mer besöksvänligt, och har dels arbetat renoverat det gamla brandtornet som finns på ett av bergen i reservatet och även gjort ett vindskydd och vandringsleder upp till toppen.
Vitbergen har också ett rikt fågelliv vad gäller i första hand skogsfåglar, och det ingår därför i Natura 2000 både som pSCI-område enligt habitatdirektivet och som SPA-område enligt fågeldirektivet. Vitbergen avsattes som naturreservat 1994. Inom reservatet finns ett 18 meter högt brandtorn som idag sköts av Kalvträsks byaförening och ägs av Fortifikationsverket (försvaret). Tornet byggdes 1940 som brand och flygbevakning, tornet restaurerades på 90-talet. 

Hitta hit