BID Skellefteå

BID Skellefteå är en centrumutvecklings-BID (Business Improvement District) i syfte att öka samverkan mellan stadskärnans privata, offentliga och ideella aktörer. 

Under 18 månader har vi arbetat enligt Svenska Stadskärnors BID-modell. Vi har coachats och processletts, genomfört workshops, stadsvandringar, enkäter, dialogmöten, SWOT-analyser, erfarenhetsutbyten och framtagande av handlingsplan. Vi har tagit fram en nulägesanalys där BID-området inventerats utifrån de fem fokusområdena; platsen, varumärket, tryggt & säkert, tillgänglighet och utbud.

BID-processen har letts av en styrgrupp och en lokal BID-manager som coachat de olika fokusgrupperna. Processen har lett till att ett antal arbetsgrupper, tvärs över fokusgrupperna, bildats för att arbeta med konkreta områden t ex tillfälligt torg och busstation, skyltning och Kulturnatta. Under våren har också en gemensam affärsplan med tillhörande handlingsplan arbetats fram. Delar av handlingsplanen presenteras i ett gemensamt årshjul för stadskärnan.

Handlingsplan 2024

En gemensam handlingsplan har under BID-processen arbetats fram av fokusgrupperna. Den kommer att utgöra underlag till ett årshjul för stadskärnan, där insatser och aktiviteter kontinuerligt planeras, utvärderas och revideras. I slutet av 2024 kommer nuvarande handlingsplan att utvärderas och revideras inom de olika fokusområdena samt nya aktiviteter planeras/föreslås. Dessa beslutas sedan av styrgruppen och förs in i årshjulet för 2025.

 

Arbetet framåt 

"Tillsammans skapar vi en mer levande, attraktiv och inkluderande stadskärna för invånare, besökare och investerare, året runt."

Visionerna skapar en gemensam framtidsbild och sätter riktningen för arbetet. Stadskärnan är Skelleftebornas gemensamma vardagsrum och spelar en viktig roll i en långsiktigt hållbar utveckling och för att vi ska kunna realisera visionen och uppnå befolkningsmålet 90 000 invånare till 2030. 

Den framtida samverkansorganisationen för stadskärnan kommer organisatoriskt att ligga hos Visit Skellefteå. Bolagets roll i olika samverkans- och utvecklingsprocesser gör det naturligt att samverkan kring stadskärnans utveckling fortsatt ligger inom Visits affärsområde handel- och stadskärneutveckling. Koordineringen av samverkan enligt BID-modellen kommer att vara en del av centrumledarfunktionen. Läs mer om organisationen i affärsplanen på sid 11-13

Medborgarenkät

Under perioden 28 augusti till 7 september 2023 genomfördes en medborgarenkät rörande Skellefteå centrum som en del av projektet BID Skellefteå. Responsen, med över 700 inskickade svar visade ett stort engagemang i frågor om centrumets utveckling. För att inkludera så många som möjligt var enkäten tillgänglig på både svenska och engelska. Här kan du se hur Skellefteåborna svarade.