Integritetspolicy för Visit Skellefteå

Syftet med denna integritetspolicy är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

Visit Skellefteå AB, org.nr 556645-0580, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Genom personuppgiftsbiträdesavtal med Visit Skellefteå ekonomisk förening, org.nr 769609-3652, hanterar bolaget även föreningens personuppgifter.

All verksamhet i Visit Skellefteå ekonomisk förening bedrivs genom Visit Skellefteå AB. Bolaget har som ändamål att bedriva destinationsverksamhet i enlighet med de av Visit Skellefteå ekonomisk förening och Skellefteå kommun fastställda ägardirektiven.

Visit Skellefteå har utsett ett särskilt dataskyddsombud, som tillsammans med personuppgiftsansvarig (VD) ansvarar för att dina uppgifter behandlas i linje med gällande lagstiftning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Medlemmar
För att föreningen, genom Visit Skellefteå AB, ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

I enlighet med GDPR har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan Visit Skellefteå ekonomisk förening och Visit Skellefteå AB gällande hanteringen av föreningens personuppgifter.

Visit Skellefteå AB behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter riktade mot medlemmar (ex. medlemsmöten och utbildningar), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information om verksamheten mm.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, serviceavgifter m.m.).

Bolaget hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap i föreningen.

Föreningen, genom Visit Skellefteå AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen
·    Föreningsadministration
·    Deltagande i bolagets medlemsverksamhet
·    Sammanställning av statistik och uppföljning
·    Utbildningar arrangerade av Visit Skellefteå AB och dess samarbetspartners.
·    Kontakt med medlem
·    Besök på vår webbplats, www.visitskelleftea.se.
·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

Övriga intressenter
Vi hanterar också personuppgifter kopplade till samarbetsrelationer och intresse-gemenskap via nyhetsbrev och/eller inbjudningar till relevanta evenemang.

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress och e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, kampanjer, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas av oss och Skellefteå Kommun.

Om du inte vill ta del av information från oss kan du alltid meddela oss på info@visitskelleftea.se eller använda den avregistreringslänk som alltid finns i våra nyhetsbrev.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. molntjänstleverantörer eller liknande.

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket ändamål (varför) och på vilken laglig grund?

Visit Skellefteå AB hanterar följande personuppgifter: namn, telefonnummer och e-postadress.
Nedan finns en sammanställning av den lagliga grund för behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i Visit Skellefteå Avtal
Medlemsadministration Avtal
Deltagande i bolagets medlemsverksamhet Avtal/intresseavvägning
Kontakt med Visit Skellefteå Intresseavvägning
Nyhetsbrev Intresseavvägning
Inbjudningar till evenemang Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke


Varför använder vi cookies?

Cookies är små textfiler som placeras i din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats.

Visit Skellefteå använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Våra användare av Visit Skellefteås webbplats måste, enligt gällande lagstiftning, samtycka till användningen av cookies.

Så avböjer du användningen av cookies
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com. Tänk dock på att användarupplevelsen kan försämras och att dina personliga inställningar kan gå förlorade.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Medlemmar
Visit Skellefteå kommer att spara dina uppgifter så länge som medlemskap kvarstår och en tid därefter. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas, t ex när kontaktpersoner på medlemsföretagen byts ut.

Övriga intressenter
Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation, och du inte valt att tacka nej till våra nyhetsbrev, kommer du fortsätta att få information från oss. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer dina uppgifter att raderas. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att använda avregistreringslänken som finns i slutet av varje utskick eller genom att skicka ett mail till info@visitskelleftea.se.

Vi sparar även personuppgifter som du lämnar i samband med att du kontaktar oss via den chattfunktion som finns på hemsidan. Den datan sparar vi i 24 månader och tar sedan bort.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Visit Skellefteås behandling av dina personuppgifter. Bolaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
  • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
  • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
  • Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Om du vill veta mer?

Har du frågor om Visit Skellefteås personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@visitskelleftea.se eller att besöka oss på Nygatan 49, 1 tr, Skellefteå.